درباره من

درباره من


مهــران عباســپور جلالــی دانش آموختــه کارشناســی ارشــد مدیریــت بازرگانــی استـــراتژیک و کـــارشناسی مدیریــت مـالـــی،مشــاور بازاریابــی و امــور مالــی بــا بیــش از ۱۵ ســال تجربــه کاری در حوزه هــای مرتبــط بــا تبلیغــات و روابــط عمومــی و ســابقه همــکاری بــا ســازمانها و شــرکتهای دولتــی و غیــر دولتــی. زمینه هــای کاری: طراحــی، صفحــه آرایــی، ســاخت تیــزر و مســتند، عکاســی، تدریــس، مشــاوره چــاپ و تبلیغــات و تولیــدمحتــوا

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش مدیریت استراتژیک از دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی مدیریت مالی از دانشگاه علوم اقتصادی

تجربیات من

۱۳۸۷-۱۳۹۰

 

کانون آگهی و تبلیغاتی پیشگام

گرافیست

۱۳۹۱ - ۱۳۹۰

 

دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ

مدرس رایانه

۱۳۹۲ - ۱۳۹۰

 

کانون آگهی و تبلیغاتی پیشگام

مدیر آتلیه

۱۳۹۴ - ۱۳۹۲

 

کانون آگهی و تبلیغاتی پیشگام

کارشناس مالی

۱۳۹۸ - ۱۳۹۴

 

کانون آگهی و تبلیغاتی پیشگام

مدیر اجرایی

۱۳۹۷ - ۱۳۹۶

 

شرکت تبلیغاتی تگ استار

کارشناس مالی

۱۳۹۸ - ۱۳۹۷

 

هولدینگ دیدار ایرانیان (بانک دی)

کارشناس تولید محتوا

۱۳۹۹ - ۱۳۹۸

 

شرکت زتالب ایتالیا (دفتر خاورمیانه)

مدیر تبلیغات

۱۳۹۹ - ۱۳۹۸

 

شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر

کارشناس تولید محتوا

۱۴۰۰ - ۱۳۹۹

 

شرکت فناپ (بانک پاسارگاد)

کارشناس مستندسازی فناپ سافت

تقدیرنامه ها